Det eneste som adskiller os, er et bank på døren!

I 2019 fylder BL 100 år og ønsker med kampagnen ‘Bank På’ at fejre naboskabet – det sjove, det underlige og først og fremmest; det gode naboskab. Det er kun vores hoveddør, som adskiller dit liv fra mit. Vi inviterer beboerne til at blive en ægte del af en ny bevægelse for et bedre naboskab. Kender du din nabo, så forbedrer det kort og godt din livskvalitet.


Udfordringen omkring naboskab

Udfordringen er alt det, som skiller os ad. Diskussioner om storskrald. Hundelorte på græsset. Lyden af boremaskiner og høj musik. Sure opslag på Facebook eller larm fra et menneske, som måske ikke har det godt. Og så den ensomhed.

350.000 danskere i alderen 16 år og opefter oplever alvorlig ensomhed. Af de voksne er der 150.000 mellem 30 og 60 år som oplever alvorlig ensomhed. Det er alt for mange.

Ensomhed mistrives i fællesskaber. Og fællesskaber kan ingen skabe alene. Mennesker er vigtige for hinanden. – Måske vil du bare være i fred og det er også fint, men fakta er, at alt for mange sidder alene i deres lejligheder og føler sig udenfor fællesskabet. De modtager aldrig en udstrakt hånd og opmærksomhed fra andre.

Målet med kampagnen

Vi vil gerne medvirke til at udvikle naboskabet i Danmark og dermed fremme livskvaliteten for flere. Landets boligorganisationer ved, hvor vigtigt naboskabet er og understøtter det dagligt i driften og udviklingen af hjem til næsten 1 mio. danskere. De gør det gennem store og små projekter, der løbende sætter fokus på det gode naboskab, og får det til at vokse.

BL er også en del af ‘Folkebevægelsen mod Ensomhed’, og vi ved at selv små ting kan gøre en forskel; Et smil eller et nik, en hjælpende hånd i opgangen. Hvis vi kan få et voksende udsnit af danskerne til at investere tid i at møde mennesker, de ikke kender i forvejen, så kan det bogstaveligt talt forbedre deres livskvalitet. Målet er at sprede dette budskab.

BL – Danmarks Almene Boliger er et fællesskab for over 500 boligorganisationer, der skaber hjem til næsten 1 million danskere danskere.

Det eneste som adskiller os, er et bank på døren!

Udskiftning af belysning er gået i gang

6. juni 2019: Driften er påbegyndt arbejdet med at udskifte belysning i opgange, på trapper og strømkabler til gadebelysning. Første etape af arbejdet startes i slutningen af juni og vil vare året ud.

5. august 2019: Gennemgang med entreprenør af gadebelysning for fejl og mangler. Der er indhentet tilbud på gravearbejde og udskiftning af lampehoveder samt nye standere.

16. august 2019: Udskiftning af belysning på og ved opgange, samt kældergange er udført.

Servicehund i Allégården

For at opnå tilladelse til hold af servicehund i Allégården, skal ansøger dokumentere følgende:

·         At ansøger er berettiget til en servicehund af Tårnby Kommune.

·         At hunden er certificeret servicehund.

·         At servicehunden er specialtrænet til at udføre nytteopgaver for beboeren. En servicehund der alene har en social funktion godkendes ikke, jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 130 stk. 2

Servicehunde skal altid, når de færdes på Allégårdens udearealer bære synligt skilt/logo af hvilket det fremgår at hunden er certificeret servicehund.

Hunde skal altid føres i snor på Allégårdens fællesarealer. I private aflukkede haver tillades at hunde kan gå frit.

Hundeluftere skal samle hundelorte op efter deres hunde.

Sådan udlejer du din bolig lovligt

Fremleje, delfremleje og feriefremleje

Ansøgning og godkendelse
Fremleje er fuld fremleje af hele boligen i en periode på maks. to år.
Delfremleje er delvis fremleje af boligen – f.eks. et værelse.
Feriefremleje er midlertidig fremleje i en periode på op til seks uger pr.
kalenderår.
Se på www.kab-bolig.dk, hvilke regler for feriefremleje, der gælder for
dit boligselskab.
Ansøgning om fremleje, delfremleje og feriefremleje sker via KAB’s
hjemmeside. På hjemmesiden er der oplyst de rettigheder, lejer har i
forbindelse med fremleje, delfremleje og feriefremleje.
Ansøgningsskema sendes/mailes i udfyldt stand til KAB’s udlejning
med den dokumentation, der er angivet.

Udlejningen behandler ansøgning om fremleje, delfremleje og ferie-
fremleje efter udlejningens servicemål senest 14 dage efter modtagel-
sen.

Udlejningen behandler ansøgninger efter lov om leje af almene boliger

§ 64 og 65. Kan beboeren ikke opnå fremleje, delfremleje eller ferie-
fremleje, får beboerne afslag via mail eller brev.

Bliver fremleje, delfremleje eller feriefremleje godkendt, modtager be-
boerne en godkendelse pr. mail eller brev.

Fremleje
Ved godkendelse af fremleje bliver lejer orienteret om nedenstående.
Lejer er den juridiske lejer i KAB. Fremlejetager er den person, lejeren
fremlejer til. Man har ret til at fremleje under visse forudsætninger men
udlejer skal påse at reglerne overholdes.
• Tilladelsen gælder fra den xx til xx.
• Fremlejetager skal stå tilmeldt på adressen i folkeregisteret.
• Antallet af beboere i hele boligen må ikke overstige antallet af
beboelsesrum.
• Lejer er ansvarlig for fremlejetagerens adfærd.
• Lejer må ikke opkræve en højere husleje hos fremlejetageren,
end lejer selv betaler for boligen.

• Fremlejetageren kan ikke overtage boligen, viderefremleje boli-
gen eller en del af boligen.

• Fremlejetageren kan ikke deltage i beboerdemokratiet.
• Hvis lejer modtager boligstøtte, skal lejer underrette Udbetaling
Danmark.

• Alt økonomisk mellemværende ordnes mellem lejer og fremle-
jetager indbyrdes og er boligorganisationen uvedkommende.

• Øvrige kontraktvilkår er uændrede.
Ved godkendt fremleje orienteres EK om godkendt fremleje gældende fra

en given dato, det pågældende lejemåls adresse samt navn på fremlejeta-
ger.

Ved godkendt fremleje orienteres formand for AB om godkendt fremleje
fra en given dato og det pågældende lejemåls adresse.
Delfremleje

Ved godkendelse af delfremleje bliver lejer orienteret om nedenstå-
ende:

• Tilladelsen gælder fra den xx.
• Lejer skal selv bo i boligen. Det er ikke nok at stå tilmeldt på
adressen i folkeregisteret.
• Antallet af beboere i hele boligen må ikke overstige antallet af
beboelsesrum.
• Lejer er selv ansvarlig for delfremlejetagerens adfærd.
• Lejer må ikke opkræve en højere husleje hos delfremlejetageren
end den del, der udlejes.
• Delfremlejetageren kan ikke overtage boligen, viderefremleje
boligen eller en del af boligen.
• Delfremlejetageren kan ikke deltage i beboerdemokratiet.

• Hvis lejer modtager boligstøtte, skal lejer selv underrette Udbe-
taling Danmark.

• Alt økonomisk mellemværende ordnes mellem lejer og fremle-
jetager indbyrdes og er boligorganisationen uvedkommende.

• Øvrige kontraktvilkår er uændrede.
Ved godkendt delfremleje orienteres EK om godkendt fremleje gældende

fra en given dato, det pågældende lejemåls adresse samt navn på delfrem-
lejetager.

Ved godkendt delfremleje orienteres formand for AB om godkendt frem-
leje fra en given dato og det pågældende lejemåls adresse.

Ophør af fremleje/delfremleje

Måneden før ophør af fremleje/delfremleje sendes mail eller brev til le-
jer med besked om datoangivelse for ophør af fremleje/delfremleje, og

at lejer igen skal tage ophold i sin bolig.
EK orienteres om ophørt periode for fremleje/delfremleje med navns
angivelse på fremlejer/delfremlejertager, ophørsdato samt adresse på
det pågældende lejemål.
Feriefremleje

Ved godkendt feriefremleje registreres dette i KAB på lejeren, og perio-
den bekræftes overfor lejer ved mail eller brev.

Det er pt. ikke systemunderstøttet, at der kan sendes orientering til EK
eller formand om perioden for godkendt feriefremleje.
Der sendes derfor heller ikke orientering om ophørt feriefremleje.
Behandling i Jurateamet
Jurateamet modtager oplysninger om forhold om ulovlig fremleje og
fraflytning i utide fra personale på ejendomskontorerne, fra beboere i
afdelingerne (oftest naboer), bestyrelser og fra kommunerne.
Klager fra beboere skal være dokumenterede. I nogle tilfælde bliver en
klager bedt om at få medunderskrivere på klagen.

Det undersøges, om der er tilladelse til fremleje i det pågældende leje-
mål.

Herefter undersøges, om lejer er tilmeldt folkeregisteret på lejemålets
adresse.

I alle sager vurderes, om der er behov for en husejerattest, som er en
attest med oplysninger om, hvem der er tilmeldt på lejemålets adresse.
Denne attest bestilles hos kommunen og den koster ca. 75 kr. pr. stk.
Det tager typisk nogle uger, før der kommer svar fra kommunen.
Derudover tages kontakt til ejendommens personale. Kender de til
ulovlig fremleje/fraflytning i utide? Kender de til klager? Har der været
forhold, som kan bekræfte ulovlig fremleje eller fraflytning i utide?

På baggrund af klagen og undersøgelser vurderes det, om der er til-
strækkelig dokumentation for at skrive en advarsel til beboeren. En så-
dan advarsel vil give en frist for at rette op på forholdet.

Når fristen er udløbet, sker der en individuel vurdering i forhold til sa-
gens karakter og det videre forløb. Det vurderes, om der herefter er do-
kumentation for at sende endnu en påmindelse til beboeren, eller om

det vil være muligt at løfte bevisbyrden, hvis sagen skal behandles ved
domstolene.
Sagen drøftes med kundechefen og evt. driftschefen.

Herefter skrives en ophævelse til beboeren. Der gives en frist for fra-
flytning af boligen.

Når fristen er udløbet, sendes sagen til domstolene, hvis beboeren ikke
er fraflyttet boligen og har afleveret nøgler.

Sagen indbringes for domstolene. Sager, der indbringes for domsto-
lene, kan medføre udgifter for afdelingen/boligorganisationen.

Familietur 2019 – BonBon-Land

Allégårdens børneudvalg vil gerne invitere til den årlige sommertur.

Hvornår:
Lørdag d. 15/6-2019 kl. 08.30-19.00

Hvor:
Vi mødes ved TKB Kundecenter på Tårnbyvej 51 og bliver afleveret samme sted igen.

Pris:
Børn under 18 år: 50 kr.
Voksne: 100 kr.
Prisen dækker transport, indgang, samt en lille overraskelse.
Forplejning på turen er for egen regning.

Tilmelding:
Billetter kan bestilles fra den 23. april t.o.m den 16. maj 2019

Ekstra info:
Oplys venligst ved tilmelding hvis I har spædbørn med (der er plads til max 4 autostole)
Det er på eget ansvar, hvis man ikke når bussen på de aftalte tidspunkter.
Ingen tilmeldinger uden børn.

Vi glæder os til en hyggelig dag sammen med jer!

Allégårdens børneudvalg

[ticket event=’8855′]
1 2 3 14