Afdelingsbestyrelsen i arbejdstøjet

Afdelingsbestyrelsens overordnede opgaver og virksomhed fastlægges i ”Lov om almene Boliger m.v.”. Det indebærer en række ting opgaver, og der er nogle rammer om den måde, opgaverne udføres på.

Budget

Afdelingsbestyrelsen skal foreligge budgettet for afdelingsmødet. Budgettet er centralt, fordi det er her, aktivitetsniveauet i afdelingen udstikkes, og huslejeniveauet fastlægges. Det betyder også, at afdelingsbestyrelsen ikke kan iværksætte udgiftskrævende aktiviteter, der ikke fremgår af budgettet for afdelingen.

God ro og orden

Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal ikke selv udføre kontrol, men skal overordnet følge med i livet i afdelingen og tage fat om de problemer, der opstår. Afdelingsbestyrelsen kan evt. inddrage TKB Kundecenter i løsningen af problemer.

Ansættelser og afskedigelser

Formelt er det boligorganisationen, som ansætter medarbejdere, og i praksis er det KAB, der har ansvaret for at ansætte, afskedige og lede medarbejderne. Men afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af medarbejdere.

Samarbejdet med TKB Kundecenter/KAB

I dagligdagen vil bestyrelsen kunne henvende sig til TKB Kundecenter med spørgsmål om driften. Formelt er det driftschefen, der skal kontaktes, når man har ønsker til TKB Kundecenter om opgaver, der involverer de ansatte.

Økonomiske aftaler

Afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan ikke skrive under på økonomisk forpligtende aftaler med tredje part.

Forretningsorden

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv de regler, der skal gælde for deres arbejde. Det gør man i en forretningsorden. Den bør omfatte regler for indkaldelse af suppleanter, suppleanters adgang til at deltage i bestyrelsesmøder, beboeres adgang til at overvære bestyrelsesmøder, regler for hvem der skriver dagsorden, hvordan der indkaldes punkter til samme og tidsrammer for sådanne, regler for hvordan post til bestyrelsen distribueres til alle medlemmer af bestyrelsen, regler for hvordan arbejdet med at skrive referater/beslutningsreferat fra bestyrelsens møder arrangeres, og hvem der sørger for at offentliggøre disse, ramme for hvor ofte bestyrelsen skal træde sammen og på hvilket tidspunkt på dagen.

Punkterne kan forsættes efter behov, men husk at der efter hvert nyvalg foretages en gennemgang af forretningsordenen. Herefter skriver alle bestyrelsesmedlemmerne under.