Arbejdsudvalg

Afdelingen har flere faste arbejdsudvalg. Udvalgenes arbejdsområde fastlægges af nærværende forretningsorden.

Der er nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal hjælpe bestyrelsen med alle de praktiske opgaver omkring afdelingen. En stor del af arbejdet i afdelingsbestyrelsen sker i diverse arbejdsgrupper og udvalg, og en del opgaver varetages også af beboerne. Alle arbejdsgrupper og medlemmer refererer direkte til bestyrelsen.

Medlemmer:
Kun afdelingsbestyrelsens medlemmer kan være med i udvalget. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand.

Udvalget kan nedsætte ad-hoc grupper, hvor også personer uden for afdelingsbestyrelsen kan indgå.

Udvalg nedsat af afdelingsbestyrelsen bliver revideres ved det konstituerende møde i afdelingsbestyrelsen. Et udvalg i en boligafdelingen er en beboergruppe, der har fået uddelegeret en særlig opgave af afdelingsbestyrelsen, som de skal arbejde med.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalgets opgave er, at varetage afdelingsbestyrelsens forretninger mellem de ordinære afdelingsbestyrelsesmøder.

 • at udarbejde indkaldelse til afdelingsmøder
 • at indarbejde udvalgenes motiverede indstillinger på dagsordenen til de ordinære afdelingsbeboermøder
 • at foretage budgetkontrol og fremkomme med forslag til eventuelle økonomiske tiltag.
 • at løbende kontrollere de kollektive funktioners driftsformer og resultater.
 • at indkalde til ekstraordinært afdelingsmøde, når en indstilling har hastende karakter.

Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte ad-hoc grupper, hvor også personer uden for afdelingsbestyrelsen kan indgå.

Byggetekniskudvalg
Byggetekniskudvalgs opgaver er, at varetage afdelingsbestyrelsens opgave vedrørende tilsyn med den tekniske drift og vedligeholdelse. Dette sker i samråd med driftslederen og forretningsførelsen.

 • Forberedelser til renoverings- eller helhedsplan
 • Plan over kunst i området
 • Plan over lege og aktivitetsområder
 • Trafiksanering

Miljøudvalget
Miljøudvalgets opgaver er at varetage afdelingsbestyrelsens opgaver, vedrørende driften af udeområderne i afdelingen. Dette sker i samråd med driftslederen og forretningsførelsen.

Formanden udarbejder en motiveret dagsorden ved indkaldelse til udvalgsmøder. Af den motiverede dagsorden skal en gennemgang af budgetkontrol fremgå.

Miljøudvalge er ansvarlig for at:

 • Udarbejde beplantningsplan i samarbejde med driften
 • Mark -og havevandringer
 • Skabe grønne miljøer i samarbejde med driften
 • Inddrage beboerne i renholdelse af bebyggelsen
 • Inddrage beboerne i udearealernes forskønnelse

Miljøudvalget tager sig af emner som berører vores grønne områder, plæner, beplantning, udformning og valg af beplantning sammen med driftslederen. Ved henvendelse fra beboere der har særlige ønsker for deres område, behandles disse i miljøudvalget for dernæst at blive afgjort af afdelingsbestyrelsen eller på afdelingsmødet.

Informationsudvalget
Informationsudvalgets opgaver er, at varetage information om afdelingsbestyrelsens arbejde, information til beboerne, Internet, sociale medier, Internt TV, Beboerblad etc.

Aktivitet -og fritidsudvalget
Aktivitetsudvalget skal skabe aktiviteter for beboerne i afdelingen. Aktivitetsudvalget tager sig af sager der omhandler beboer aktiviteter og fritidsklubberne. Det kan være ansøgning om støtte til klubberne, som undersøges i udvalg og fremlægges for bestyrelsen, der har den endelige afgørelse. Ansøgning fra beboere der ønsker aktiviteter iværksat, det kan være en klub eller en fest for beboerne.

Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte ad-hoc grupper, hvor også personer uden for afdelingsbestyrelsen kan indgå.