Allégården

Beboermødet

– afdelingens højeste myndighed

Beboermødet (Afdelingsmødet) er afdelingens højeste myndighed. Her træffer beboerne i boligafdelingen i fællesskab de beslutninger, der er baggrunden for det kommende års drift og det sociale liv i afdelingen.

Ligeledes er det her, du engang om året er med til at vælge medlemmer til bestyrelsen. Ved et valg har alle boliglejemål har to stemmer. Der skal også på dette møde vælges repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab, som er boligorganisationens højeste myndighed. Her kan du læse om afdelings beboermødets kompetencer og nogle af de ting, der bliver behandlet på et afdelings beboermøde ud over de forslag beboere eller bestyrelse sætter på dagsordenen.

På beboermødet træffes en masse vigtige beslutninger, som har stor betydning for beboernes hverdag – fx træffes der beslutninger om huslejen/budgettet, vedligeholdelse, ombygninger og fællesområder.

Indkaldelse til afdelingens beboermøder

Det er bestyrelsens opgave, evt. i samarbejde med administrationen, at planlægge og tilrettelægge afdelingens beboermøder. Der planlægges med to møder om året, idet der skal afholdes et møde, hvor budgettet fremlægges og godkendes. Desuden kan afdelingen kan vælge, at der også afholdes et møde, hvor regnskabet godkendes. Det er dog muligt at lægge denne godkendelse sammen med budgetmødet og på denne måde kun have et fast årligt møde. Regler for mødets indkaldelse og varsling fremgår af afdelingens vedtægter.

Afdelingens beboermøder bestemmer huslejen

For beboerne er det årlige budgetmøde rigtig vigtigt. Det er her beboerdemokratiet rigtig folder sig ud. Budgettet med dets aktiviteter danner grundlaget for beregningen af huslejen i afdelingen. Det er vigtigt for beboerne at forstå denne umiddelbare sammenhæng mellem ønskede aktiviteter og huslejens størrelse. Vi taler her om et meget vigtigt begreb i beboerdemokratiet – ”den omkostningsbestemte leje”. Altså, at alle de penge, der indkræves i husleje, går direkte til afdelingens drift og en lille del til boligorganisationens drift, herunder administrationsbidraget til KAB.

Afstemningsformer på beboermødet

Som nævnt råder hver boliglejemål over 2 stemmer. Stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen er hustandsmedlemmer, der mindst er fyldt 18 år. Afdelingsbestyrelsens størrelse kan være alt fra 3 medlemmer og til – ja hvad I finder ud af i afdelingen. Dog altid et ulige antal. Halvdelen (lige antal det ene år og ulige det næste) af bestyrelsen er til valg hvert andet år. Formand og næstformand vælges forskudt.

Normalt foregår afstemninger ved håndsoprækning. Der kan dog begæres skriftlig afstemning. Særlig i situationer hvor der ser ud til at være stemmelighed. Det kan foregå ved urafstemning. Dvs. at hvert boliglejemål får en stemmeseddel tilsendt og herefter stemmer skriftligt. Dette kan kun kræves i to tilfælde. Såfremt et budgetforslag ender med en huslejestigning på 15 % eller derover, eller såfremt 25 % af de stemmeberettigede ved afstemningen om budgettet forlanger dette.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger forinden.

Fastsættelse af husorden

Der er beboermødet, der vedtager husorden, som er ordensregler for afdelingen. Det er fx i husorden det fremgår, om man må holde husdyr.

Beboergrupper

Beboermødet kan etablere specielle beboergrupper som for eksempel beboerhusgruppe, med ansvar for drift af beboerhuset, legepladsudvalg, festudvalg eller andre udvalg, der medvirker til afdelingens drift og sociale liv. Udvalgene eller grupperne kan udstyres med eget budget, vedtaget på afdelingsmødet. Der skal aflægges regnskab og afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for at pengene anvendes efter formålet. Derfor er det hensigtsmæssigt, men ikke et krav, at afdelingsbestyrelsen er repræsenteret i udvalgene/grupperne.

Nemt at lave forslag til afdelingsmødet

Har du som beboer forslag der skal til afstemning på afdelingsmødet? Så benyt vores skabelon nedenfor til at stille forslaget. I nogle tilfælde kan det være lettere at træffe beslutning om et forslag, der er beskrevet som skabelonen lægger op til. Men det er ikke et krav, at den skal bruges.