Reglerne for erhverv i almene lejemål

Spørgsmål: Er det tilladt at drive virksomhed eller lignende aktiviteter fra sin privatadresse i et alment boligselskab, og reklamere herfor i opgangen?

Svar: Udgangspunktet er, at lejemålet alene må benyttes til beboelse jf. Lov om leje af almene boliger § 79, og overtrædelse heraf kan medføre ophævelse af lejemålet, jf. Lov om leje af almene boliger § 90, stk. 1, nr. 2. I retspraksis foreligger der dog eksempler på, at dagplejevirksomhed (U.1973.197) og lotterikollektion (U.1950.222) er fundet tilladt.

Ved vurderingen af om en aktivitet er lovlig, har det bl.a. betydning om den har karakter af erhvervsvirksomhed eller af mere privatretlig karakter.

Decideret erhvervskontor er således ikke tilladt, men en hjemmearbejdsplads i begrænset omfang kan være tilladt.

Der må ikke reklameres i opgangen.

 

Reglerne for erhverv i almene lejemål er som følger:

Som udgangspunkt må en lejer udelukkende anvende et boliglejemål til beboelse jf. lov om leje af almene boliger § 79, og overtrædelse kan medføre ophævelse af lejemålet jf. § 90, stk. 1, nr. 2.

§ 79. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt.

Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog §§ 64 og 65.

§ 90. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

1) Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, jf. stk. 2.

2) Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods udlejerens indsigelse er ophørt hermed.

Udlejer kan dog give tilladelse i enkelte tilfælde.

Det kan udledes af retspraksis (primært U.1950.222, U1973.197, U2004.2583) at:

Aktiviteterne ikke må medføre væsentlige gener for de øvrige beboere som eks. ekstra parkeringsproblemer, øget trafik på trapperne osv. Der må ligeledes ikke opsættes reklamer på ejendomme, og aktiviteten må ikke medføre forøget slid på ejendommen. Endelig skal boligen i det væsentligste anvendes som bolig.

Har du brug for personlig hjælp?

Åbningstider:
man – tors kl. 13.00 – 15.00 og fre kl. 10.00 – 12.00

Tel. 3376 2020
hotline@bl.dk